สำนักงานวิทยาเขต
   มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต บริหารงานบุคคล งานการเงินและการบัญชี การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
   6.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  มีหน้าที่ ดังนี้
    (1) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างอาคารสถานที่ งบประมาณ และประเภทการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณซ่อมแซมหรือต่อเติม
    (2) ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารเรียน สนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ และไม้ประดับ
    (3) จัดหา / บริการสถานที่ประชุม / อบรม / สัมมนาและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีของวิทยาเขต
    (4) จัดเก็บรวบรวมงานด้านสถาปัตย์และแบบก่อสร้าง
    (5) ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต
    (6) ดำเนินการซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ
    (7) ซ่อมบำรุง รักษา และบริการการใช้รถยนต์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
    (8) รวบรวมหลักฐานการใช้รถยนต์ หลักฐานการซ่อมแซมและใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อเสนอขอตั้งเบิกงบประมาณ
    (9) ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
   (10) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.0-4351-8364 , 0-4351-6076  ต่อ 131
โทรสาร 0-4351-4618
http://www.rec.mbu.ac.th