สำนักงานวิทยาเขต
  
มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต  บริหารงานบุคคล  งานการเงินและการบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ  และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
  5.งานพัสดุ  มีหน้าที่ ดังนี้
     (1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณแหล่งต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
     (2) จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ การซ่อมบำรุงรักษา การเบิกจ่าย การยืม และการจำหน่วยวัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
     (3) ควบคุมดูแลห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาเขต
     (4) ติดตามเรื่องการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน
     (5) ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
     (6) ทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
     (7) จัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการทำสัญญา  จัดซื้อจัดจ้าง
     (8) สำรวจ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี
     (9) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.0-4351-8364 , 0-4351-6076  ต่อ 116
โทรสาร 0-4351-4618
http://www.rec.mbu.ac.th