สำนักงานวิทยาเขต
   มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต  บริหารงานบุคคล  งานการเงินและการบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ  และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
     4. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ดังนี้
         (1) ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
         (2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
         (3) จัดทำฎีกาเบิกเงิน  จัดทำบัญชีเบิกจ่ายจากส่วนกลาง
         (4) จัดทำบัญชีงบดุลรายปี
         (5) ควบคุมยอดงบประมาณ และเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
         (6) ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร
         (7) ดำเนินงานตามระเบียบบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
         (8) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.0-4351-8364 , 0-4351-6076  ต่อ 108
โทรสาร 0-4351-4618
http://www.rec.mbu.ac.th