สำนักงานวิทยาเขต
     มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย  ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต  บริหารงานบุคคล  งานการเงินและการบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ  และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
     2.งานสารบรรณ  มีหน้าที่ดังนี้
          (1) จัดลงทะเบียน รับ-ส่ง  หนังสือราชการของวิทยาเขต
          (2) จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการและเอกสารอื่น ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
          (3) ดำเนินการจัดส่งหนังสือภายในและภายนอก
          (4) ทำหน้าที่กรองงานเอกสารก่อนนำเสนอรองอธิการบดีลงนาม
          (5) ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ คำสั่ง ประกาศและระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาเขต
          (6) ควบคุมและให้บริการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน
          (7) ดำเนินงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
          (8) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.0-4351-8364 , 0-4351-6076  ต่อ 113
โทรสาร 0-4351-4618
http://www.rec.mbu.ac.th
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน