สำนักงานวิทยาเขต
        มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย  ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต  บริหารงานบุคคล  งานการเงินและการบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ  และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
        1.งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
             (1) แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย
             (2) ติดต่อประสานงานด้านสื่อมวลชน
             (3) เขียนข่าว  ป้ายโฆษณา  แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
             (4) ติดตามข่าวสาร  หรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่าง ๆ และนำมาเผยแพร่
             (5) แจ้งข่าวสาร  และประกาศของทางราชการ
             (6) หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.0-4351-8364 , 0-4351-6076  ต่อ 0
โทรสาร 0-4351-4618
http://www.rec.mbu.ac.th