alt 

สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- คำสั่งมอบหมายฯ
- กำหนดการ
- ใบสมัครเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน
- ประกวดจัดนิทรรศการ
- แข่งขันสวดมนต์หมู่
- แข่งขันตอบปัญหาธรรม

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด........ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:27 น.)