alt 

 

สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดการสวดทำนองสารภัญญะในโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามรายละเอียดดังนี้
- หลักเกณฑ์การประกวดฯ
- ใบสมัครฯ ประเภทเดี่ยว
- ใบสมัครฯ ประเภททีม
- บทกลอนบังคับ 

ติดต่อประสานงานได้ที่
1. ดร.ประพิศ โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08 9575 7133
2. นายยุทธชัย โสภาไฮ เจ้าหน้าที่งานศูนย์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โทรศัพท์ 08 6225 5344

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด......ข่าว 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 14:56 น.)