alt 

 

- รวมข่าว [3 ต.ค.60]
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุชั่วคราว
- กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร พระราชธรรมานุวัตร
- กำหนดการสวดพระอภิธรรมสรีรสังขาร พระราชธรรมานุวัตร
- การประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชธรรมานุวัตร(เลื่อน สุกวโร)
พระราชธรรมานุวัตร ละสังขาร 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด.........ข่าว 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2017 เวลา 15:03 น.)