Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesDeposit Poker

รวมแผน

- mbu101-1-ร่างแผนกลยุทธ์วิทยาเขตร้อยเอ็ด-พ.ศ.2562-2565

- mbu101-2-แผนกลยุทธ์-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย-10-ปี-พ.ศ.2556-2565

- mbu101-3-แผนกลยุทธ์-ฉบับสภาฯปรับแก้หลังสัมมนาที่เชียงใหม่-...ใช้..อมร.แก้แล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่

alt

 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

altงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน/โครงการ เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

แบบฟอร์มงานการเงินฯ

altงานการเงินฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการเบิกจ่ายเงิน งานกิจกรรม/โครงการ  เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

altงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

 

อ่านเพิ่มเติม...