ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ทำการสอบระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

    บรรพชิต ชั้นปีที่ 1

               ชั้นปีที่ 2

               ชั้นปีที่ 3

               ชั้นปีที่ 4

    คฤหัสถ์  ชั้นปีที่ 1

               ชั้นปีที่ 2

               ชั้นปีที่ 3

               ชั้นปีที่ 4

2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

    บรรพชิต ชั้นปีที่ 1

               ชั้นปีที่ 2

               ชั้นปีที่ 3

               ชั้นปีที่ 4

    คฤหัสถ์  ชั้นปีที่ 1

               ชั้นปีที่ 2

               ชั้นปีที่ 3

               ชั้นปีที่ 4

3. สาขาวิชาการประถมศึกษา

               ชั้นปีที่ 1

               ชั้นปีที่ 2

               ชั้นปีที่ 3

               ชั้นปีที่ 4

4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

               ชั้นปีที่ 1

               ชั้นปีที่ 2

               ชั้นปีที่ 3

               ชั้นปีที่ 4

Templates by BIGtheme NET