มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและหอสมุด มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในการอบรมระบบบริการการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มมร. ส่วนกลาง ประกอบด้วย นายกำธร บุญญประดับกุล  เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล/รก.หัวหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล  นายอรรณพ  ตาคะนานันท์ รก.หัวหน้าสานักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และนางสาววันวิการ์ ชาดี เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล  การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีการชี้แจงเกี่ยวกับความสำคัญของระบบบริการการศึกษา ชี้แจงขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ชี้แจงการเตรียมเอกสาร/ข้อมูล Workshop น้ำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และทดสอบการใช้งานผ่านระบบบริการการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

Templates by BIGtheme NET