ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 41
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกราชการ ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 49
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.3-7 และเอกสารประกอบการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 37
ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร-และบุคคลทั่วไปเช้าศึกษาต่อ-ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 54
ตารางสอบปลายภาค คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ สอบระหวางวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 2561 ภาคนอกเวลาราชการสอบ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 44
ตารางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ-ภาคนอกเวลาราชการ)1 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 108
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 71
โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนกลับสถาบัน (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 92
การประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 98
Templates by BIGtheme NET