• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559 20-21 กรกฎาคม 2560

3

พระครูกิตติวราทร  รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวต้นรับและแนะนำผู้บริหาร

20156146 10210027496950974 81702210015834439 n

ดร.วสิพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักศูตร และพิธีกรแนะนำคณะกรรการ

12

คณะกรรมการประชุมและตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลัดสูตร (ห้องที่แต่ละสาขาวิชาจัดเตรียมไว้)

 

           4           5

 

          6           7

 

         8           9

 

         10           11

 

         13           14

 

        20           14

 

        16            17

 

        18            19

     

 

    

ภาพกิจกรรม.....เพิ่มเติม

งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ....................ข่าว

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.