เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอาคารเรียนและหอสมุด พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET