ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd MBUREC National Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (3) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 211
ประชุมประจำเดือนเมษายน ส่วนงานศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันที่18 เมษายน 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 99
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 136
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 133
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 245
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2561 (วันที่ 20-23 ส.ค. 61) เขียนโดย Rames ฮิต: 281
ประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด 14 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 159
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9-11 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 149
พิธีปิด โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2 เขียนโดย Rames ฮิต: 233
โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 357
Templates by BIGtheme NET