ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 64
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2561 (วันที่ 20-23 ส.ค. 61) เขียนโดย Rames ฮิต: 100
ประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด 14 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 44
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9-11 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 48
พิธีปิด โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2 เขียนโดย Rames ฮิต: 82
โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 141
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 80
โครงการเผยแผ่ธรรมทางสื่อ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เขียนโดย Rames ฮิต: 69
โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (มีทั้งหมด 4 กิจกรรม) เขียนโดย Rames ฮิต: 134
ประชุมบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 130
Templates by BIGtheme NET