รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

>>>มคอ.3 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-3

GS 63001

พื้นฐานทางการศึกษา

(Foundations of Education) 

download

TQF-3

GS 63002

พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

(Fundamental of Educational Administration)

download

TQF-3

GS 63103

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

(Research in Educational Administration)

download

TQF-3

GS-63104

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน

(Theory and Practice of Meditation)

download

TQF-3

GS-63105

สัมมนาสารัตถะในพระไตรปิฎก

(Seminar on Essence in Tipitaka)

download

 

>>>มคอ.3 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ )

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-3

GS 47004

สารัตถะในพระไตรปิฎก

(Essence in the Tipitaka)

download

          TQF-3          GS 47006

ระเบียบวิธีวิจัย

(Research Methodology)

         download
          TQF-3          GS 47101

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

(Introduction to Political Science)

         download
          TQF-3          GS 47102

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ

(Introduction to public Administration)

         download
          TQF-3          GS 47203

ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

(English for Political Scientist)

         download
         TQF-3          GS 47307  หลักการปกครองท้องถิ่น

(Principle of Local Governments)

          download

 


 

 

Templates by BIGtheme NET