เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการวิจัยและการใช้สถิติขั้นสูง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ความสำคัญในการจัดโครงการเนื่อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดทำกาเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ทั้งคดีโลก คดีธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ "ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา" เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย ซึ่งถึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในสาขาใดก็ตาม เพราะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนาองค์กรรวมถึงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

             ดังนั้น สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ กระบวนการวิจัยและการใช้สถิติขั้นสูง ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสถิติไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

                   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรม SPSS, AMOS, Mplus ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผลจากการวิเคราะห์ได้

              กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET