รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

>>>มคอ.3 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-3

GS 63001

พื้นฐานทางการศึกษา

(Foundations of Education) 

download

TQF-3

GS 63002

พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

(Fundamental of Educational Administration)

download

TQF-3

GS 63103

วิจัยทางการบริหารการศึกษา

(Research in Educational Administration)

download

TQF-3

GS 63206

วิพากษ์การศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค

(Critique of Thai Education in Global and Regional Society)

download

TQF-3

GS 63208

การวิเคราะห์หลักพุทธศาสนาเพื่อการบริหารการศึกษา

(Analysis of the Buddha, s Teachings for Educational
Administration)

download

TQF-3

GS 63209

ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Leadership and Change Administration) 

download

TQF-3

GS 63412

มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์การทางการศึกษา

(Human Relations and Organizational Behavior
in Education)

download

TQF-3

GS-63027

แนวโน้มและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

(Trend and Innovation for Educational Administration) 

download

TQF-3

GS-63105

สัมมนาสารัตถะในพระไตรปิฎก

(Seminar on Essence in Tipitaka) 

download

TQF-3

GS-63104

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน

(Theory and Practice of Meditation)

download

 

>>>มคอ.4 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-4

GS 63310

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

(Professional Practicum of Educational Administration)

download

 

 >>>มคอ.5 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-5

GS 45103

ภาษาอังกฤษสำหรับมหาบัณฑิต

(English for Master Students)

download

TQF-5

GS 45513

การบริหารคุณภาพการศึกษา

(Educational Quality Administration)

download

TQF-5

GS 63001

พื้นฐานทางการศึกษา

(Foundations of Education)

download

TQF-5

GS 63412

มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์กรทางการศึกษา

(Human Relations and Organizational Behavior

in Education)

download

 

 

Templates by BIGtheme NET