มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสาร

1. ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท 

2. ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET