มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไปถึงวันที่ 30 เมษายน  2562 >>หลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 0-4351-8364  

                                        08-6225-6643 (พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยรตโน,ดร) งานกิจการนักศึกษา สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

                         โทรสาร.   0-4351-4618

รายละเอียด :

              > ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562  ดาวน์โหลด

                    1. ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท 

                    2. ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก 

              > ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET