มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 12มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับนักศึกษา ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแนะนำบุคลากร อาคารสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET