ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 9
เอกสาร มคอ.3, มคอ.4 และ มคอ.5 (ระดับบัณฑิตศึกษา) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 43
ตารางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 92
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 30
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 33
ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 44
มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 39
มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 73
การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561) เขียนโดย Rames ฮิต: 711
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท),คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท),คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.เอก),คำสั่งแต่งตั้งคณะก เขียนโดย Rames ฮิต: 378
Templates by BIGtheme NET