ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท),คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท),คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.เอก),คำสั่งแต่งตั้งคณะก เขียนโดย Rames ฮิต: 303
ประกาศสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก,คำสั่งสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก,ตารางสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก เขียนโดย Rames ฮิต: 257
ตารางเรียน,ตารางสอน ระดับปริญญาโท,ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 514
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี *รอบ 2* มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 331
รายละเอียดการลงทะเบียน : การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 *ขยายเวลาการรับบทความถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561* เขียนโดย Rames ฮิต: 318
ชี้แจงมาตรฐานการผลิตบัณฑิตปริญญาทางการศึกษา ต่อคุรุสภา. เขียนโดย Rames ฮิต: 85
กำหนดการปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เขียนโดย Rames ฮิต: 756
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560 (รอบที่ 2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 947
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1282
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1163
Templates by BIGtheme NET