บุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 

 new1 คำสั่งปีงบประมาณ 60

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 ๑. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

  File01         4         File06         FILE02         File05

 

๒. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

File 01         File03         File05

 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา

File 01         File 03          File 055         File 04         3          

 

 ๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 File 01          File 02          File 03          File 04          File 05

 

                                     

 

 คำสั่งปีงบประมาณ 59-60

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.