บุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด

 

 

 new1  คำสั่งปีงบประมาณ 60 

 

33

 

1

 

2       4       5       File 44       49

               

                                                                                                                                3      46        013       48

 

                                                                                                                                                                                                       47       

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

๑. หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา

1         2         3         4         5

 

 ๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

             8         01         03         9         05              

 

๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

                   01         42         43         12         44                 

 

๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

01         02         03          04         05

 

๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

01         02         04         05                           

 

๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

         04          02         03         01         05   

 

๗. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป/วิชาชีพครู

5         6         8

 

 

 

 

      คำสั่งปีงบประมาณ 59-60

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.