เอกสารรับรองต่าง ๆ

B16

 

 

1. หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง

 

2. สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

3. ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

4. รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

 

5. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2549

 

6. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2554(1)  ,  ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2554 (2)

 

7. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2556

 

8. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร-ป.โทรัฐศาสตร์

 

9. คุรุสภารับรองคุณวุฒิ-ป.บัณฑิต.ศึกษาศาสตร์

 

10. คุรุสภารับรองคุณวุฒิ-ป.บัณฑิต.ศึกษาศาสตร์ 2561

 

11. คุรุสภารับรองหลักสูตร 2549

 

 

 

new1 >>เวปไซต์ครุสภา<<

new1 >>สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)<<

 

 

 

ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง

 

MBU logo

 

ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

rec001

 

 

 

คณะผู้บริหารวิทยาเขต

 

                                                                                                                                                                                           111

                                                 

         30                                               111                                           33

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission Statements)

             (1) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ และผู้สนใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น
             (2) ให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสันติสุข การชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนา 
             (3) วิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย
             (4) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.