เอกสารรับรองต่าง ๆ

B16

 

 

1. หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง

 

2. สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

3. ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

4. รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

 

5. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2549

 

6. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2554(1)  ,  ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2554 (2)

 

7. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2556

 

8. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร-ป.โทรัฐศาสตร์

 

9. คุรุสภารับรองคุณวุฒิ-ป.บัณฑิต.ศึกษาศาสตร์

 

10. คุรุสภารับรองคุณวุฒิ-ป.บัณฑิต.ศึกษาศาสตร์ 2561

 

11. คุรุสภารับรองหลักสูตร 2549

 

 

 

new1 >>เวปไซต์ครุสภา<<

new1 >>สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)<<

 

 

 

ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง

 

MBU logo

 

ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

rec001

 

 

 

คณะผู้บริหารวิทยาเขต

 

                                                                                                                                                                                           111

                                                 

           

  2                                                11                                                 0076

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission Statements)

             (1) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ และผู้สนใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น
             (2) ให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสันติสุข การชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนา 
             (3) วิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย
             (4) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.