B16

 

 

1. หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง

 

2. สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

3. ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

4. รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

 

5. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2549

 

6. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2554(1)  ,  ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2554 (2)

 

7. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร ปี 2556

 

8. ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร-ป.โทรัฐศาสตร์

 

9. คุรุสภารับรองคุณวุฒิ-ป.บัณฑิต.ศึกษาศาสตร์

 

10. คุรุสภารับรองคุณวุฒิ-ป.บัณฑิต.ศึกษาศาสตร์ 2561

 

11. คุรุสภารับรองหลักสูตร 2549

 

 

 

new1 >>เวปไซต์ครุสภา<<

new1 >>สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)<<

 

 

 

Templates by BIGtheme NET