ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอกราบนิมนต์เรียนเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว (รายละเอียดจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาครับ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 110
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา (19-20 มกราคม 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 105
โครงการปฐมวัยสานฝันผูกพันน้องพี่ ณ โรงเรียนบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้าง ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 127
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 127
โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 83
ประกาศ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี(ภาคนอกเวลาราชการ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 99
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 96
เอกสารรับรองจากคุรุสภา และ ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 125
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 175
ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 275
Templates by BIGtheme NET