ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร-และบุคคลทั่วไปเช้าศึกษาต่อ-ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 543
ตารางสอบปลายภาค คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ สอบระหวางวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 2561 ภาคนอกเวลาราชการสอบ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 101
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 604
ตารางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ-ภาคนอกเวลาราชการ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1189
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 515
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1018
มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ตั้งแต่่ 1 มิถุนายน 2562 - 15 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 751
มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 142
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd MBUREC National Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1267
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 86
Templates by BIGtheme NET