update 1. สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด 

           1.1 งานประชาสัมพันธ์  (รออัฟโหลดเอกสาร)

 

           1.2 งานสารบรรณธุรการ  (รออัฟโหลดเอกสาร)

 

           1.3 งานบริหารงานบุคคล  (รออัฟโหลดเอกสาร)

 

           1.4 งานการเงินเเละบัญชี  (รออัฟโหลดเอกสาร)

 

           1.5 งานแผนและงบประมาณ  (รออัฟโหลดเอกสาร)

 

           1.6 งานพัสดุ  (รออัฟโหลดเอกสาร)

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET