• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

470 views
แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอปร...

Read more

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ตารางภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2562  (ภาคปกติ-ภาคนอกเวลาราชการ)

1. ปฏิทินการศึกษา (ภาคปกติ) 1/62
2. หมายเลยห้องเรียน(ภาคปกติ-นอกเวลาราชการ) 1/62
3.ตารางการศึกษาที่ 1/2562 (ภาคปกติ)บรรพชิต-คฤหัสหัสถ์
     - ตารางการศึกษาภาคปกติ-1.62-คฤหัสถ์
      - ตารางการศึกษาภาคปกติ-1.62-บรรพชิต
      - ตารางการศึกษา-1.62-ภาคนอกเวลาราชการ

QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร

6


2
 
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.