• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

470 views
แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอปร...

Read more

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ตารางสอบปลายภาค คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ สอบระหวางวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 2561 ภาคนอกเวลาราชการสอบ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561

1.ตารางสอบ-2.61-ปรัชญา-ปี-1

2.ตารางสอบ-2.61-ปรัชญา-ปี-2

3.ตารางสอบ-2.61-ปรัชญา-ปี-3

4.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-1

5.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-2

6.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-3

7.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-1-พิเศษ

8.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-2-พิเศษ

9.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-3-พิเศษ

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.