• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอาคารเรียนและหอสมุด พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.