• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

31306883 10212076153686112 6430915387692417024 o

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด..วันนี้ : เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดหลังใหม่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผนไทย) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกันพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดเเละพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยมีบุคลากรสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดทั้งหมดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

31290707 10212076153446106 2481207344248127488 o

 

31252964 10212076155526158 4649867384335630336 o

 

31301436 10212076157166199 2140388752869031936 o

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.