• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลสู่การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน-ครูพี่เลี้ยง

39589234 10212893069508497 6163839348971143168 o

 

39814883 10212893055028135 6930867916162203648 o

 

39509717 10212893085828905 8329949917946576896 o

 

39834916 10212893090109012 4879038236430696448 o

 

39522268 10212893045907907 6307469738318495744 o

 

39603373 10212893073428595 8435391545452003328 o

 

39864537 10212893057548198 2427403683340746752 o

 

รวมภาพกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

38539060 10210321568630483 6742731061354037248 o

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในวันนี้ สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรม ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทาลัย ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งจะได้เป็นการแนะนำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนส่วนงานต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 1 จนจบการศึกษา

การจัดพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 รูป/ คน 
ประกอบด้วย นักศึกษา ใหม่ 98 รูป/คน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 12 รูป/คน 

 

38660582 10210321584790887 4414639670575497216 o

 

38634477 10210321575870664 4887133876121501696 o

 

38658560 10210321549950016 166343138481274880 o

 

38509201 10210321532709585 8917878374664241152 o

 

38668203 10210321540309775 8139198845394354176 o

 

38480224 10210321611991567 7763029778361221120 o

 

38507714 10210321608151471 5390716360626012160 o

 

38504301 10210321595831163 8141409976162713600 o

 

38624462 10210321598671234 1154620580784242688 o

 

>>รวมภาพกิจกรรม<<

 

 

ร่วมประชุมการพัฒนาครูที่บรรจุในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด (ระยะสู่วิชาชีพ)

37193413 290034265070152 2632725518343995392 n

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูที่บรรจุในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด (ระยะสู่วิชาชีพ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในฐานะที่ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นเครือข่ายและจะร่วมทำหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ มุ่งสร้างครูไปพัฒนาท้องถิ่นของเรา 

 

37182546 290034278403484 8605189693065134080 n

 

37185133 290034258403486 6847499225102548992 n

 

37208263 290034331736812 7339497207852171264 n

 

37188671 290034431736802 2024696644745822208 n

 

37244583 290034595070119 6158970934821650432 n

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.