• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

38539060 10210321568630483 6742731061354037248 o

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในวันนี้ สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรม ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทาลัย ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งจะได้เป็นการแนะนำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนส่วนงานต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 1 จนจบการศึกษา

การจัดพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 รูป/ คน 
ประกอบด้วย นักศึกษา ใหม่ 98 รูป/คน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 12 รูป/คน 

 

38660582 10210321584790887 4414639670575497216 o

 

38634477 10210321575870664 4887133876121501696 o

 

38658560 10210321549950016 166343138481274880 o

 

38509201 10210321532709585 8917878374664241152 o

 

38668203 10210321540309775 8139198845394354176 o

 

38480224 10210321611991567 7763029778361221120 o

 

38507714 10210321608151471 5390716360626012160 o

 

38504301 10210321595831163 8141409976162713600 o

 

38624462 10210321598671234 1154620580784242688 o

 

>>รวมภาพกิจกรรม<<

 

 

ร่วมประชุมการพัฒนาครูที่บรรจุในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด (ระยะสู่วิชาชีพ)

37193413 290034265070152 2632725518343995392 n

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูที่บรรจุในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด (ระยะสู่วิชาชีพ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในฐานะที่ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นเครือข่ายและจะร่วมทำหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ มุ่งสร้างครูไปพัฒนาท้องถิ่นของเรา 

 

37182546 290034278403484 8605189693065134080 n

 

37185133 290034258403486 6847499225102548992 n

 

37208263 290034331736812 7339497207852171264 n

 

37188671 290034431736802 2024696644745822208 n

 

37244583 290034595070119 6158970934821650432 n

ปฐมนิเทศ พระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

35242224 10210035066828117 4143089852184788992 o

 

มมร.รอ วันนี้..เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศพระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย พระครูกิตติวราทร,ดร รองอธิการบดี ประธานในพิธี ให้โอวาท กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลเขตร้อยเอ็ดชี้แจงเรื่อง “ธรรมเนียม ข้อปฏิบัติของพระนักศึกษาและนักศึกษาใหม่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสิน แนะนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาคารและสถานที่ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ชี้แจงเรื่อง “การเงินและบัญชี” พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ชี้แจงเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์ ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ชี้แจงเรื่อง การเปิดภาค เรียนที่ 1/2561 อาจารย์ริศร พงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ชี้แจงเรื่อง การแต่งกายสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ และการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2561

 

35199120 10210035038267403 2630581805677281280 o

 

35204893 10210035052587761 6702793590692642816 o

 

35244089 10210035080268453 216485258164436992 o

 

35298076 10210035063468033 3181642817176862720 o

 

35329323 10210035058347905 161758767698935808 o

 

35267182 10210035033067273 5430019816805105664 o

 

35196221 10210035031947245 8256997037975797760 o

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.