• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ปฐมนิเทศ พระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

35242224 10210035066828117 4143089852184788992 o

 

มมร.รอ วันนี้..เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศพระนักศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย พระครูกิตติวราทร,ดร รองอธิการบดี ประธานในพิธี ให้โอวาท กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลเขตร้อยเอ็ดชี้แจงเรื่อง “ธรรมเนียม ข้อปฏิบัติของพระนักศึกษาและนักศึกษาใหม่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสิน แนะนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาคารและสถานที่ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ชี้แจงเรื่อง “การเงินและบัญชี” พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ชี้แจงเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์ ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ชี้แจงเรื่อง การเปิดภาค เรียนที่ 1/2561 อาจารย์ริศร พงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ชี้แจงเรื่อง การแต่งกายสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ และการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2561

 

35199120 10210035038267403 2630581805677281280 o

 

35204893 10210035052587761 6702793590692642816 o

 

35244089 10210035080268453 216485258164436992 o

 

35298076 10210035063468033 3181642817176862720 o

 

35329323 10210035058347905 161758767698935808 o

 

35267182 10210035033067273 5430019816805105664 o

 

35196221 10210035031947245 8256997037975797760 o

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

คำสั่งอาจารย์นิเทศคณะศึกษาศาสตร์-ป.ตรี-2561 และ คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น ป.ตรี-ปโท-ป.เอก-2561

B01

 

คำสั่งอาจารย์นิเทศก์คณะศึกษาศาสตร์-ป.ตรี-2561

 


--> Download

 

คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น ป.ตรี-ปโท-ป.เอก-2561

 


--> Download

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่4ที่เรียนวิชา ED1026 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปสังเกตการสอนในสถานศึกษา

S 10592290

 

มมร.รอ วันนี้... คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชา ED1026 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปสังเกตการสอนในสถานศึกษา 6 วันคือวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ไปวันพฤหัส-ศุกร์)สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 21รูป/คน สาขาการสอนภาษาไทย 36รูป/คนจำนวน 12 โรงเรียน อาจารย์ประจำวิชา ผศ.พิเศษนันทาโพธิ์คำ ,อ.วีณา ภาคมฤค,อ.ริศร พงศ์สุวรรณ

 

S 10592291

 

S 10592292

 

S 10592293

 

S 10592294

 

S 10592295

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.