• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

337 views
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโค...

Read more

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนักเรียน นักศึกษาภายนอกเข้าร่วมโครงดารในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเนืองในวันมาฆบูชา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ และนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ตลอดถึงเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประกอบด้วย การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรมนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาธรรม เป็นต้น

 

52461594 10214094198895981 5789546194803884032 n

 

51966177 10214094180215514 7343577821920362496 n

 

52165014 10214094207616199 7534606199036051456 n

 

52527194 2161640990522798 8721376053139865600 n

 

 

 

 

 

 

 

 

52605879 10214094186815679 6959311182461140992 n

 

 

 

52890046 10214094183375593 2319705866565058560 n

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.