• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

 

การประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ชั้น 2 พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมบุคลากรส่วนงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.