• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


 

 

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

>>>มคอ.3 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-3

GS 63001

พื้นฐานทางการศึกษา

(Foundations of Education) 

download

TQF-3

GS 63002

พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

(Fundamental of Educational Administration)

download

TQF-3

GS 63103

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

(Research in Educational Administration)

download

TQF-3

GS-63104

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน

(Theory and Practice of Meditation)

download

TQF-3

GS-63105

สัมมนาสารัตถะในพระไตรปิฎก

(Seminar on Essence in Tipitaka)

download

 

>>>มคอ.3 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ )

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-3

GS 47004

สารัตถะในพระไตรปิฎก

(Essence in the Tipitaka)

download

          TQF-3          GS 47006

ระเบียบวิธีวิจัย

(Research Methodology)

         download
          TQF-3          GS 47101

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

(Introduction to Political Science)

         download
          TQF-3          GS 47102

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ

(Introduction to public Administration)

         download
          TQF-3          GS 47203

ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

(English for Political Scientist)

         download
         TQF-3          GS 47307  หลักการปกครองท้องถิ่น

(Principle of Local Governments)

          download

 


 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.