• 1
  • 2
  • 3
  • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1

 


ca11llrec 3 200261

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

เอกสาร มคอ.3, มคอ.4 และ มคอ.5 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

>>>มคอ.3 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-3

GS 63001

พื้นฐานทางการศึกษา

(Foundations of Education) 

download

TQF-3

GS 63002

พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

(Fundamental of Educational Administration)

download

TQF-3

GS 63103

วิจัยทางการบริหารการศึกษา

(Research in Educational Administration)

download

TQF-3

GS 63206

วิพากษ์การศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค

(Critique of Thai Education in Global and Regional Society)

download

TQF-3

GS 63208

การวิเคราะห์หลักพุทธศาสนาเพื่อการบริหารการศึกษา

(Analysis of the Buddha, s Teachings for Educational
Administration)

download

TQF-3

GS 63209

ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Leadership and Change Administration) 

download

TQF-3

GS 63412

มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์การทางการศึกษา

(Human Relations and Organizational Behavior
in Education)

download

TQF-3

GS-63027

แนวโน้มและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

(Trend and Innovation for Educational Administration) 

download

TQF-3

GS-63105

สัมมนาสารัตถะในพระไตรปิฎก

(Seminar on Essence in Tipitaka) 

download

TQF-3

GS-63104

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน

(Theory and Practice of Meditation)

download

 

>>>มคอ.4 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-4

GS 63310

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

(Professional Practicum of Educational Administration)

download

 

 >>>มคอ.5 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายการ

รหัสวิชา

รายวิชา

เอกสาร

TQF-5

GS 45103

ภาษาอังกฤษสำหรับมหาบัณฑิต

(English for Master Students)

download

TQF-5

GS 45513

การบริหารคุณภาพการศึกษา

(Educational Quality Administration)

download

TQF-5

GS 63001

พื้นฐานทางการศึกษา

(Foundations of Education)

download

TQF-5

GS 63412

มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์กรทางการศึกษา

(Human Relations and Organizational Behavior

in Education)

download

 

 

ตารางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

download

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่เสาร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

กำหนดการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 12มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับนักศึกษา ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแนะนำบุคลากร อาคารสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.