• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

243 views
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)   {pdf}ht...

Read more

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท),คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท),คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.เอก),คำสั่งแต่งตั้งคณะก

B16

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

 


--> Download

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรการบริหารการศึกษา(ปริญญาโท)

 


--> Download

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)

 


--> Download

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)

 


--> Download

 

 

 

 

 

ประกาศสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก,คำสั่งสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก,ตารางสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก

B15

 

ประกาศสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก

 


--> Download

 

 

คำสั่งสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก

 


--> Download

 

 

ตารางสอบปลายภาค 1.60-ป.โท-เอก

 


--> Download

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี *รอบ 2* มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

31590029 10209822453912927 6687749552910368768 n

 

31819089 10209822452552893 4111273043693666304 n

 

     new1ระเบียบการรับสมัคร

     new1ใบสมัครระดับปริญญาตรี

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี รอบ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด


--> Download

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.