• 1
 • 2
 • 3
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

 


ca11llrec 3 200261

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (2)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

download

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการวิจัยและการใช้สถิติขั้นสูง ประจำปี 2562

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการวิจัยและการใช้สถิติขั้นสูง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ความสำคัญในการจัดโครงการเนื่อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดทำกาเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ทั้งคดีโลก คดีธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ "ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา" เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย ซึ่งถึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในสาขาใดก็ตาม เพราะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนาองค์กรรวมถึงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

             ดังนั้น สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ กระบวนการวิจัยและการใช้สถิติขั้นสูง ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสถิติไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

                   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรม SPSS, AMOS, Mplus ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผลจากการวิเคราะห์ได้

              กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 (ห้อง 3101) อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี  มหาวีโรพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมประจำของส่วนงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.