Untitled

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย//โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายมีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสังคมยุคดิจิตัล" ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม ท่านที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยส่งแบบตอบรับไปที่ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-855 ต่อ 1191 หรือ 1192 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // แบบตอบรับ click 1

Templates by BIGtheme NET