มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และได้ทำการคัดเลือกประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และ ประเภทโควตา ในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และ ประเภทโควตา

 

download

1

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET