มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี 2562

รูปภาพเพิ่มเติมclick 1

 

56d73808b74a0a50887aaab0c06bf16b

พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีซ้อมรับปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาบัตร เข้าร่วมพิธี

c1396e27554ee4f7c9e13ada018cbdf9

 

  พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งเมื่อพุทธศักราช 2535 โดยพระราชธรรมานุวัตร ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระภัสสรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และพระธรรมฐิติญาณ ขณะดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ ที่ พระราชสารสุธี เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตร้อยเอ็ด ชื่อ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2537 เป็นวิทยาเขตที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติศาสตร์และศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ด วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561/2562 นี้ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 164 รูป/คน ปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 19 รูป/คน รวม 183 รูป/คน ในจำนวนนี้ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 43 รูป/คน ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 21 รูป/คน

74883983 678488779342379 5066254495063736320 o  74595539 678493449341912 866892659971588096 o

 

76710811 678506586007265 1534288547220029440 o  73515602 678491822675408 5112866057140305920 o

 

69678924 678493019341955 9143299943648198656 o  74590922 678491966008727 6079209844491943936 o

 

 พิธีซ้อมรับปริญญาในครั้งนี้ มีญาติๆ ผู้สำเร็จการศึกษามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะได้รับประทานปริญญาบัตรจริง จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม 

 https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94-525848067939785/photos/?tab=album&album_id=678486779342579&__xts__%5B0%5D=68.ARAbYCrDDiL-05x_waQegpwqK7mwOEMRmyUos9_-sxzZRChq91SpicM2k9QWCyyli_-Srjm6lBFSoyDyXvwEkTRdA1QZkeHxhxoubdAD-FoA9nSKHn-8DQfGzCUuZ6diWBqxZotUyRnT9BVybS5Epu78rHX6BQGf66qC7-EPk9NKCnrE4xW90ylhd2RDdDU9FE5_tE6EY2-4wvfQECy8FGN1RDOgh2bdmJIGZZW4pGifx1-zkd_2QsgmHDeVpzxDPLa4AGBYCOXfjbJprdTvgB3oZEcty1DEbhGm4xb3wDDF1UMebevjrXhZtIx2pGhwM8Hy6aWAKm8ojj1RjEmNrZ5o-WnxkkwL9Vq-V710hf7fFUQCk_HkdhM-ePs5VbAf8VI50rxUneqE7g4yQg7SE7yS3eST1j5LUqx5BlVJnyk7rEGgF0trfbLcPpf5QTDCElh2hWvXsRVYv3nNNw&__tn__=-UC-R

 

CR. งานสารสนเทศ

 

Templates by BIGtheme NET