ตารางสอบปลายภาค คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ สอบระหวางวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 2561 ภาคนอกเวลาราชการสอบ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561

1.ตารางสอบ-2.61-ปรัชญา-ปี-1

2.ตารางสอบ-2.61-ปรัชญา-ปี-2

3.ตารางสอบ-2.61-ปรัชญา-ปี-3

4.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-1

5.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-2

6.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-3

7.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-1-พิเศษ

8.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-2-พิเศษ

9.ตารางสอบ-2.61-การปกครอง-ปี-3-พิเศษ

Templates by BIGtheme NET