มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับไทยแลนด์ 4.0
...เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ดร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ โรงแรมเดอะชิค อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รองรับไทยแลนด์ 4.0

 

1

 

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ , ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า The working language of shall be English ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ความหมายของบทบัญญัติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียน สำหรับการทำงานร่วมกันนั้น มีความหมายกว้างไกลไปถึงทุกภาคส่วนของประชาสังคมอาเซียน ด้วยหมายความว่า ประชาชนพลเมือง 10 ประเทศอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นต้น ผู้บริหารการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย คุณภาพการศึกษานั่นคือ ผู้เรียนที่จบออกมามีคุณภาพ เป็นทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะสำคัญสำหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริม และสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 และภาษาอังกฤษมีการใช้กันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ มีการเรียนการสอนกันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่น จึงเป็นภาษาสากลที่ติดต่อสื่อสารทั่วโลก

 

2

 

3

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน 12 รูป/คน และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและวิทยากร 11 รูป/คน กำหนดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

Templates by BIGtheme NET