วันที่ 18 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนกลับสถาบัน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนดีเด่นของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การกล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดคำแนะนำนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด ตัวแทนอาจารย์แต่ละสาขาวิชากล่าวแสดงความยินดีต้อนรับลูก มมร. ร้อยเอ็ดกลับสถาบัน การสะท้อนภาพลักษณ์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยตัวแทนผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยง และกล่าวความประทับใจประสบการณ์สะท้อนผลการปฏิบัติการสอน โดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนของตัวแทนแต่ละสาขาวิชา

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

นางริศร  พงศ์สุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

 

พระมหาอำนวย  มหาวีโร,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับลูก มมร. ร้อยเอ็ดกลับสถาบัน

 

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดคำแนะนำนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา