เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฯ  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติและได้แนวทางปฏิบัติก่อนออกฝึกอบรมกรรมฐาน การปฏิบัติศาสนกิจ แนวทางการปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพการสมัครงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันแนะแนวทางการปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา จากตัวแทนศิษย์เก่า มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด แนะนำการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรจากงานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET