โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลานาบุญเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี  พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี                

                ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ฯ พอสังเขป ดังนี้ วัดเป็นองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน มีพระสังฆาธิการ คือ เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหาร กำกับ ดูแล พัฒนา ให้วัดมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสมีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีความรู้ความสามารถทั้งด้านปฏิบัติและด้านการบริหารจัดการที่ดี ก็จะทำให้วัดนั้น มีการพัฒนา อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วัดเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน อีกทั้งยังเป็น การส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไป ตรงกันข้ามวัดใดที่มีพระสังฆาธิการไม่สนใจในการ พัฒนาวัดก็จะทำให้วัดนั้นทรุดโทรม ทำให้ประชาชนไม่อยากเข้าวัดและเสื่อมศรัทธา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับพระสังฆาธิการ ได้นำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาปรับใช้ ในการบริหารจัดการวัดและพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ขึ้น เพื่อพัฒนาพระผู้นำชุมชนให้สามารถนำหลักการบริหารจัดการในภารกิจทั้ง 6 ด้าน ไปประยุกต์ใช้ และได้เรียนรู้วิชาการบริหารแบบสมัยใหม่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

               วัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ ดังนี้

                  1. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่และนำมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

                  2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่พระเลขานุการในการเป็นพระสังฆาธิการ

                  3. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนซึ่งกันและกัน

                  4. เพื่อให้พระสังฆาธิการเรียนรู้วิธีการน าความรู้ในการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนา ด้วยการเรียนรู้จากการศึกษา

                  5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของพระสังฆาธิการในภารกิจ 6 ด้าน

              ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะ จังหวัด เจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ จำนวน 350 รูป

 

พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ

 

พระครูกิตติวราทร,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

 

พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(ธ) ถวายสักการะ พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)

 

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ (ธ) ถวายสักการะ พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)

 

พระครูกิตติวราทร, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถวายสักการะ

พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)

 

พระครูปลัดกวีวัฒน์ อาจารย์ประจำ/หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกับการบริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET