1

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.39 น. ณ ห้องฝึกอบรมปฏิบัติกรรมฐาน อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระธรรมฐิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เจ้าคณะภาค 10 (ธ) และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ 2 โดย กิจกรรมที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2

ในการนี้ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของโครงการฯ ต่อประธานในพิธีเปิด ความว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 สำหรับโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นับได้ว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเหมาะที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงด้วยการสวดมนต์ การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมฯ ขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนร่วมกัน
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้า
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
      โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ส่วนในพิธีปิดโครงการได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระราชปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ

3

4

ภาพกิจกรรม

ดร.ประพิศ  โบราณมูล......รายงาน
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด......ภาพ/ข่าว
27 กุมภาพันธ์ 2559

Templates by BIGtheme NET