mbu rec 43

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.39 น. ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2559

mbu rec 13

ซึ่ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด และ วัดวิมลนิวาส จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของโครงการฯ ต่อประธานในพิธีเปิด ความว่า วัมมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 สำหรับโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นับได้ว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเหมาะที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงด้วยการสวดมนต์ การรักษาศีล และการเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด และ วัดวิมลนิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

mbu rec 09

mbu rec 07

mbu rec 10


1. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนร่วมกัน
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้า
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

mbu rec 17

mbu rec 28


นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 700 รูป/คน หลังจากนั้นในช่วงบ่ายบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด ทั้งหมดได้ร่วมถวายสักการะพระราชบัณฑิต อธิการบดีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ส่วนในตอนเย็นมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็น พิธีเจริญพระพุทธมนต์นำโดย พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ และปฐามาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ในพิธี.

mbu rec 56

mbu rec 42

ภาพกิจกรรม  [1] [2] [ดูทั้งหมด]

ดร.ประพิศ  โบราณมูล......รายงาน
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด......ภาพ/ข่าว
21 กุมภาพันธ์ 2559

Templates by BIGtheme NET