33470483 1806858959373286 8988136325865537536 n

 

ขอแสดงความยินดีกับ "งานวารสาร" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (ลำดับที่ 43,ISSN:2286-6906,วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด,จัดอยู่ในกลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2,สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

clickhere

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET