mbu rec 07

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จาก กยศ. และ กรอ. 

mbu rec 12

mbu rec 11

mbu rec 09

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดี ยังได้ให้ข้อคิด ข้อปฏิบัติเกี่ยวการการกู้ยืมเงินฯ การจัดทำโครงการจิตอาสา และ อาจารย์ริศร พงษ์สุวรรณ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมจิตอาสา ที่ให้ผู้กู้ยืมฯ มีส่วนร่วมกับสาขาวิชาที่ตนเองเรียนอยู่ หลังจากนั้น พันเอก ดร.สิน สีโสม ได้ทำความเข้าใจกับผู้กู้ในประเด็นการส่งใช้เงินยืม และการถูกฟ้องร้องต่อศาล ในกรณีการไม่ส่งใช้เงินยืม เสร็จแล้วก็เป็นการทำสัญญากู้ยืมของนักศึกษาโดยแยกไปตามสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด อนึ่งในการทำสัญญาครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำหลักฯ แต่ละสาขาวิชา เป็นผู้ตรวจสัญญา และดำเนินการทำสัญญาด้วย.

mbu rec 01

mbu rec 21

ภาพกิจกรรม  [1] [2]

ดร.ประพิศ  โบราณมูล.....รายงาน
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด......ภาพ
งาน กยศ........ข่าว
18 กุมภาพันธ์  2559

Templates by BIGtheme NET